Друга Міжнародна науково-практична конференція до Дня заснування хортингу «ХОРТИНГ ‒ НАЦІОНАЛЬНИЙ БРЕНД УКРАЇНИ У СВІТІ: ОЛІМПІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ І БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ

WORLD HORTING FEDERATION – ВСЕСВІТНЯ ФЕДЕРАЦІЯ ХОРТИНГУ

ОЛІМПІЙСЬКА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ВІДДІЛЕННЯ НОК УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ISR HIVAT VASCHINCHTON – ISRAEL

SLOVAKIAN HORTING FEDERATION

BALTIC HORTING FEDERATION

ВСЕСВІТНЄ УКРАЇНСЬКЕ ЗЕМЛЯЦТВО

ОБ’ЄДНАННЯ ПЕДАГОГІВ І НАУКОВЦІВ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНА ФЕДЕРАЦІЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ХОРТИНГУ

МІЖНАРОДНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНОГО ХОРТИНГУ

Інформаційний лист

 

«ХОРТИНГ  НАЦІОНАЛЬНИЙ БРЕНД УКРАЇНИ У СВІТІ:

ОЛІМПІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА»,

яка відбудеться 23-24 березня 2019 року в м. Ірпінь Київської області

 

Напрями роботи конференції:

1.     Хортинг – національний вид спорту України та національний бренд України у світі.

2.     Олімпійський рух: досвід і перспективи.

3.     Військова, професійно-прикладна, спеціально-фізична та бойова підготовка.

4.     Національно-патріотичне виховання та козацько-лицарська педагогіка.

5.     Історія, філософія та психолого-педагогічні науки.

6.     Медико-біологічні основи фізичного виховання і спорту: рекреація, реабілітація та здоров’я людини.

7.     Європейські та вітчизняні вектори фізичної культури і спорту.

Під час роботи конференції передбачено проведення майстер-класів із розділів хортингу: «Поліцейський хортинг», «Показовий виступ», «Форма», «Козацький хортинг», «Військово-спортивний хортинг».

За підсумками роботи конференції буде видано Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції до Дня заснування хортингу «ХОРТИНГ  НАЦІОНАЛЬНИЙ БРЕНД УКРАЇНИ У СВІТІ: ОЛІМПІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА».

Текст статей (4-6 сторінок) без нумерації сторінок надсилати на електронну адресу: horting@meta.ua із зазначенням у назві файлу дати, прізвища, ініціалів автора: «23-24 березня, Іванов І.І.».

Технічні параметри. Тип шрифту – Times New Roman; кегль – 12; міжрядковий інтервал – 1; абзац – 15 мм; поля: праве, ліве, нижнє, верхнє – 20 мм. У тексті використовуються заокруглені дужки, а для посилань на джерело – квадратні: [2, с. 55–57, 69; 4, с. 29], [4, с. 29], де «2» та «4» – порядкові номери у списку використаних джерел; «55–57, 69» та «29» – номери сторінок; «,» – ставиться після порядкового номера джерела та між номерами сторінок; «;» – між порядковими номерами різних джерел.

Порядок розміщення тексту статті:

1.       УДК – у лівому куті.

2.       Наступний рядок – у правому куті напівжирно друкуються повністю ім’я та прізвище автора (авторів), країна.

3.       Посередині великими літерами, напівжирно друкується назва статті.

4.       Перед основним текстом курсивом подається анотація (обсягом від 100–150 слів) і ключові слова (12-15 слів) українською мовою.

5.       Із абзацу друкується основний текст.

6.       Список використаних джерел (великими літерами), на які посилається автор, подається у кінці основного тексту в алфавітному порядку (до 10 джерел).

Учасники конференції можуть надрукувати статті у збірнику наукових праць «Теорія і методика хортингу», що входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук (наказ МОН України від 07 жовтня 2015 р. № 1021). Збірник друкується змішаними мовами (українська, російська, англійська) та містить розділи:

1.     Історія становлення, розвитку хортингу як національного виду спорту України та його філософське і психологічне підґрунтя як виду бойового мистецтва.

2.     Популяризація здорового способу життя; організація та проведення спортивних заходів; підготовка спортсменів, суддів, тренерів та їхня участь у змаганнях із хортингу.

3.     Виховний потенціал хортингу та методи навчання дошкільників, школярів і студентів із предметів: «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Фізичне виховання» та «Захист Вітчизни».

4.     Медико-біологічні основи хортингу: рекреація, фізична реабілітація; організація та контроль під час тренувань.

5.     Військово-патріотичне виховання та фізична підготовка допризовної молоді, курсантів і військовослужбовців Збройних Сил України, працівників силових структур.

6.     Поліцейський хортинг – національний професійно-прикладний вид спорту України.

Наукові статті за структурою повинні відповідати Постанові президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 та міститинаступні елементи:

а) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

б) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які посилається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

в) формулювання мети статті (постановка завдання);

г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

д) висновки; рекомендації; перспективи подальших розвідок у досліджуваному напрямі.

Обсяг публікації – 10-12 сторінок комп’ютерного тексту (20 000 знаків із пробілами) формату А 4. Можливий друк 2–3 статей у співавторстві.

Технічні параметри. Тип шрифту – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзац – 15 мм; поля: праве, ліве, нижнє, верхнє – 20 мм. У тексті використовуються заокруглені дужки, а для посилань на джерело – квадратні: [2, с. 55–57, 69; 4, с. 29], [4, с. 29], де «2» та «4» – порядкові номери у списку використаних джерел; «55–57, 69» та «29» – номери сторінок; «,» – ставиться після порядкового номера джерела та між номерами сторінок; «;» – між порядковими номерами різних джерел.

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей несуть відповідальність автори.

Автори статей, які не мають наукового ступеня, додають проскановану рецензію наукового керівника.

Статті, які подані з порушеннями перелічених вимог, редакційна колегія не розглядає.

Порядок розміщення тексту статті:

1.           Розділ (по центру).

2.       УДК – у лівому куті.

3.       Наступний рядок – у правому куті напівжирно друкуються повністю ім’я та прізвище автора (авторів); науковий ступінь, учене звання, посада; для студентів, слухачів, курсантів, аспірантів – ініціали та прізвище наукового керівника, його науковий ступінь, учене звання, посада; повна назва навчального закладу, країна.

4.       Посередині великими літерами, напівжирно друкується назва статті.

5.       Перед основним текстом курсивом подається анотація (обсягом від 100–250 слів) і ключові слова (15–25 слів) українською мовою (кегль – 14).

6.       Через рядок із абзацу друкується основний текст.

7.       Список використаних джерел (великими літерами), на які посилається автор, подається у кінці основного тексту в алфавітному порядку (до 10 джерел) (кегль – 14).

8.       Анотація і ключові слова російською мовою обсягом як і українською.

9.       Інформація англійською мовою: повні ім’я та прізвище автора (авторів) (транслітерація), назва статті, повна адреса автора, назва установи/закладу, відомча приналежність, адреса організації, місто, країна, анотація (розширена/реферативна, обсягом 100–250 слів), ключові слова.

10.   Пристатейні списки використаних джерел латиницею (транслітерація): http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF.

Текст статті без нумерації сторінок надсилати на електронну адресу: horting@meta.ua з приміткою: «Теорія і методика хортингу, Іванов І.І.».

Для участі в конференції необхідно надіслати оргкомітету до 15 березня (включно) статтю, підтвердити участь та заповнити заявку за формою:

Заявка

Країна

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

 

Науковий ступінь

 

Учене звання

 

Місце роботи/навчання (повна назва організації)

 

Посада

 

Назва статті

 

Розділ

 

Домашня адреса, поштовий індекс

 

№№ телефонів

 

E-mail

 

Форми участі у конференції:

ÿ      заочна участь з публікацією матеріалів

ÿ      заочна участь без публікації матеріалів

ÿ      очна участь з публікацією матеріалів

ÿ      очна участь з виступом без публікації

ÿ      публікація статті

 

№ відділення Нової пошти (за умови пересилання програми та наукового збірника)

 

 

Оплата відрядження, проїзд і проживання за рахунок організації-відрядника. Оргкомітет конференції просить учасників заздалегідь повідомити про потребу в проживанні.

 

Адреса оргкомітету: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, Навчально-науковий інститут спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної фіскальної служби України.

 

 

Більш детальну інформацію можна отримати за контактним телефон:

067-217-97-17 (Діхтяренко Зоя Михайлівна).

 

З повагою, оргкомітет

Поделиться в Facebook